Oferta

Sprawy cywilne

 • sporządzenie umów cywilnoprawnych
 • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych
 • ochrona własności i posiadania
 • zasiedzenie
 • zabezpieczenie roszczeń
 • cesje wierzytelności i długu
 • ustanawianie służebności przesyłu, służebności gruntowych i mieszkania
 • zarządzenie współwłasnością
 • znoszenie współwłasności

Obsługa podmiotów gospodarczych

 • rejestracja spółek, stowarzyszeń, fundacji
 • obsługa spółek kapitałowych i osobowych w zakresie ich bieżącej działalności, w tym sporządzanie wewnętrznych aktów korporacyjnych (statutów, regulaminów), pomoc w redagowaniu uchwał i zarządzeń, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych zakładowych źródeł prawa pracy
 • obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz posiedzeń zarządów i rad nadzorczych
 • przekształcanie, łączenie, likwidacja spółek
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji i poufności
 • sporządzanie umów handlowych
 • postępowania dotyczące ochrony dóbr osobistych osób prawnych
 • prowadzenie spraw z zakresu transportu międzynarodowego i spedycji
 • ochrona własności intelektualnej
 • sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, czynów nieuczciwej konkurencji, prowadzenie spraw przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • prowadzenie postępowań upadłościowych
 • windykacja należności

Obsługa kredytów frankowych

 • unieważnienie umów kredytowych denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego (CHF)
 • „odfrankowienie” umów kredytowych udzielonych w CHF poprzez unieważnienie klauzul niedozwolonych (abuzywnych) w celu uzyskania kredytu złotówkowego
 • roszczenia o zapłatę świadczenia nienależnego z tytułu wykonywania umów denominowanych i indeksowanych do CHF
 • roszczenia o zasądzenie nadpłat z tytułu wykonywania umów denominowanych i indeksowanych do CHF
 • pomoc prawna na etapie postępowania reklamacyjnego w stosunku do banków

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami w prasie autorstwa mec. Agnieszki Hajdukiewicz na temat kredytów frankowych:

Nieruchomości

 • regulacja stanu prawnego na nieruchomościach
 • sporządzanie umów z zakresu obrotu nieruchomościami (umowy przedwstępne, kupna-sprzedaży, dzierżawy, najmu itp.)
 • doradztwo i pomoc przy zawieraniu umów deweloperskich
 • prowadzenie postępowań o odszkodowania z tytułu utraty własności nieruchomości przejętych na cele publiczne lub zmniejszenia ich wartości
 • doradztwo prawne w zakresie sporów związanych z roszczeniami reprywatyzacyjnymi
 • roszczenia wynikające z umów o roboty budowlane
 • podziały nieruchomości
 • sprawy o nabycie własności nieruchomości poprzez zasiedzenie
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • ustalanie służebności na nieruchomościach, tj.: przesyłu, służebności drogi koniecznej, gruntowych i osobistych
 • prowadzenie spraw o eksmisję oraz o naruszenie posiadania
 • uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym
 • obsługa prawna cudzoziemców nabywających nieruchomości w Polsce

Odszkodowania

z tytułu:

 • wypadków komunikacyjnych
 • naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych
 • naruszenia praw autorskich
 • bezumownego korzystania z nieruchomości
 • wyłączenia części nieruchomości z powodu posadowionej infrastruktury przesyłowej: energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej
 • wypadków na terenie zakładu pracy
 • nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę

Sprawy pracownicze

 • umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji
 • prowadzenie sporów o ustalanie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy
 • roszczenia wynikające z umów o pracę, w tym z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
 • prowadzenia spraw z zakresu mobbingu, dyskryminacji, naruszenia dóbr osobistych

Sprawy rodzinne

 • ustalenie alimentów
 • rozwody i separacje
 • ustanawianie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku wspólnego
 • sprawy dotyczące rodziców i dzieci: sprawy dotyczące wykonywania, ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej
 • ustalenia kontaktów z dzieckiem, ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa/ojcostwa
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Sprawy spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • roszczenia o zachowek
 • umowy dotyczące spadku

Windykacja

 • windykacja przesądowa: wezwania do zapłaty, mediacja, umieszczenie dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów
 • zawieranie ugód sądowych i pozasądowych
 • prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę
 • uzyskiwanie europejskiego tytułu egzekucyjnego
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych

Zastępstwo procesowe

 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji
 • zastępstwo w postępowaniach arbitrażowych
 • reprezentacja przed organami administracji rządowej i samorządowej